വെള്ളിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 30, 2011

പൂമ്പാറ്റ

പൂമ്പാറ്റ മാസങ്ങളല്ല നിമിഷങ്ങളാണ് എണ്ണുന്നത് എന്നിട്ടും അതിന് ആവശ്യത്തിന് സമയമുണ്ട്
-രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍ -