ശനിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 24, 2011

പ്രതിഫലം

സത്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുക എന്നതിന്‍റെ പ്രതിഫലം അതുതന്നെയാണ് അത് ചുമതലാബോധമൂലമോ കുറ്റബോധം ശമിപ്പിക്കാനോ ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല -സിമോണ്‍ ഡി ബുവ്വ-