ചൊവ്വാഴ്ച, സെപ്റ്റംബർ 20, 2011

നിരന്തരം

നിരന്തരം സന്തോഷത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് അതിന്‍റെ
നിഴലായ ദുഃഖത്തെയും അനിവാര്യമായി നേരിടേണ്ടിവരും
-ജിദ്ദു കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി-