ബുധനാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 21, 2011

നിരക്ഷര‍ര്‍

എഴുതാനും വായിക്കാനും കഴിയാത്തവരല്ല ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നിരക്ഷര‍ര്‍ പഠിക്കാനും പഠിച്ചത് മറക്കാനും,വേണ്ടത് വീണ്ടും പഠിക്കാനും കഴിയാത്തവരാണ്.
- ആല്‍വിന്‍ ടോഫ്ളര്‍ -