ചൊവ്വാഴ്ച, സെപ്റ്റംബർ 20, 2011

പരാജയം

വിജയത്തിന് നൂറ് പിതാക്കളുണ്ടാകും പരാജയം ഒരു അനാഥനാണ്
-ജോണ്‍ എഫ് കെന്നഡി