വെള്ളിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 23, 2011

ധാര്‍മികo

ധാര്‍മികമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരില്‍ അധാര്‍മികമായ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ചെയ്യാതിരിക്കുക.
-തോമസ് ഹാര്‍ഡി -