ബുധനാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 21, 2011

ആരോഗ്യം

അദ്ധ്വാനവും അദ്ധ്യയനവും പ്രാര്‍ത്ഥനയുമാണ് ആരോഗ്യത്തിന്‍റെ
മൂന്നുതാക്കോല്‍ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിന്‍റെ അഭാവം ആരോഗ്യത്തെ
ബാധിക്കും -ഗാന്ധിജി-