ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 18, 2011

തത്വചിന്തകര്‍


തത്വചിന്തകര്‍ ഭരണാധികാരികളാവുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഭരണാധികാരികള്‍
യതാര്‍ത്ഥ അര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള തത്വചിന്തകരാവുകയോ ചെയ്യാതെ രാജ്യങ്ങള്‍
ക്കോ മനുഷ്യരാശിക്കുതന്നെയോ തിന്മയില്‍നിന്ന് വിടുതിയുണ്ടാവില്ല
                                            -പ്ലേറ്റോ-
തത്വചിന്തകള്‍