ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 18, 2011

പ്രകൃതി

രണ്ടുചെവിയും രണ്ടുകണ്ണും തന്ന പ്രകൃതി
നമുക്കൊരു നാവേ തന്നുളളൂ.പറയുന്നതിലേറെ
കാണുകയും കേള്‍ക്കുകയും ചെയ്യാന്‍വേണ്ടിത്തന്നെ
                           -സോക്രട്ടീസ്-