ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 18, 2011

സ്വരാജ്


ഒരു പറ്റമാളുകള്‍ക്ക് യഥേഷ്ടം അധികാരം കയ്യാളാന്‍ അവസരം ലഭിക്കു
മ്പോഴല്ല മറിച്ച് വഴിതെറ്റുന്ന അധികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുളള അവസരം
ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാര്‍ത്ഥ സ്വരാജ് കരഗതമാകുന്നത്
                                            -ഗാന്ധിജി-