തിങ്കളാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 19, 2011

വിജ്ഞാനമുളള വാക്ക്

വിജ്ഞാനമുളള വാക്ക് വിശ്വാസിയുടെ കളഞ്ഞുപോയ സ്വത്താണ് അതിനാല്‍ അതെവിടെ കണ്ടാലും അതിന്മേല്‍
അവന് കൂടുതല്‍ അവകാശമുണ്ട് -– മുഹമ്മദ് നബി(സ)