ബുധനാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 21, 2011

ഓര്‍മ്മകള്‍

ഓര്‍മ്മകള്‍ സമൃദ്ധിക്കാലത്തെ മധുരതമാക്കുകയും ദുഃഖത്തിന്‍റെ തീവ്രത
കുറയ്ക്കുകയും യൌവ്വനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വാര്‍ദ്ധക്യത്തെ സന്തോഷ
പൂര്‍ണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു -ലാക്ടന്‍ടിയസ്-