ബുധനാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 21, 2011

ലക്ഷ്യം

ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം.ആ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാന്‍
ഈശ്വരന്‍ തന്നിരിക്കുന്ന സര്‍വശക്തികളുമുപയോഗിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പുറ
പ്പെടുകയും വേണം -തോമസ് കാര്‍ലൈല്‍-