വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 22, 2011

ആശയങ്ങള്‍

വലിയ മനസ്സുകള്‍ ആശയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു, ശരാശരി മനസ്സുകള്‍
സംഭവങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു, ഇടുങ്ങിയ മനസ്സുകള്‍ വ്യക്തികളെപ്പറ്റി
ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു. –എലീനര്‍ റൂസ്വെല്‍റ്റ്-