ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 18, 2011

ഫുട്ബോള്‍


ഫുട്ബോള്‍ വെറും ഒരു കളിയാണെങ്കില്‍
വയലിന്‍ എന്നാല്‍ ഒരു മരക്കഷ്ണവും
കുറെ കമ്പിച്ചുരുളും
                 -ജെ.ബി.പ്രീസ്റ്റ്ലി-