വെള്ളിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 16, 2011

ലോകം


എല്ലാവരും ലോകത്തെ മാറ്റുന്നതിനെപ്പറ്റി
ചിന്തിക്കുന്നു. ആരും സ്വയം മാറുന്നതിനെ
പ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല.
                         -ലിയോ ടോള്‍സ്റ്റോയ്-