ചൊവ്വാഴ്ച, സെപ്റ്റംബർ 20, 2011

തിന്മ

തിന്മയുടെ വിജയത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുളള ഒരേ ഒരു കാര്യം നല്ലവര്‍
ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് -എഡ്മണ്ട് ബര്‍ക്ക്-