ശനിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 17, 2011

ഒരു വേള

 
ഒരു വേള പഴക്കമേറിയാ
ലിരുളും മെല്ലെ വെളിച്ചമായ് വരാം,
ശരിയായ് മധുരിച്ചിടാം സ്വയം
പരിശീലിപ്പൊരു കയ്പു താനുമേ
-   ആശാന്‍ -