ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 04, 2011

പ്രപഞ്ചം

ഇറുപ്പവന്നും മലര്‍ ഗന്ധമേകും 
വെട്ടുന്നവന്നും തരു ചൂടകറ്റും
ഹനിപ്പവന്നും കിളി പാട്ടുപാടും
പരോപകാരം പ്രവണം പ്രപഞ്ചം
                                        - ഉള്ളൂര്‍ -