ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 18, 2011

സ്വഭാവം


ഉണര്‍ന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിന്‍റെ സ്ഥിരവും അനിവാര്യവുമായ സ്വഭാവമാണ് ജിജ്ഞാസ        - സാമുവല്‍ ജോണ്‍സണ്‍ -