തിങ്കളാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 19, 2011

മണല്‍ത്തരിയില്‍

ഒരു മണല്‍ത്തരിയില്‍ മഹാവിശ്വത്തെയും ഒരു വനപുഷ്പത്തില്‍ സ്വര്‍ഗത്തെയുംകാണുക സ്വന്തം കൈത്തലത്തില്‍ അനന്തതയെയും ഒരു നാഴികവട്ടത്തില്‍ നിത്യതയെയും കാണുക –വില്യം ബ്ളേക്ക്-