ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 11, 2011

ചിന്ത

 മനുഷ്യര്‍ ചിന്തയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ തെററുകളെ ന്യായീകരിക്കാനും ഭാഷണശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നത് ചിന്തകളെ മറയ്ക്കാനുമത്രെ                 -വോള്‍ട്ടയ‍ര്‍