ബുധനാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 21, 2011

സുഹൃത്ത്

നമ്മുടെ എല്ലാ ന്യൂനതകളും കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മോടു പറയുകയും അന്യരുടെ
മുമ്പില്‍ മറച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാര്‍ത്ഥ സുഹൃത്ത്
-ഫ്രാന്‍സിസ് ബേക്കണ്‍-