ഞായറാഴ്‌ച, മാർച്ച് 11, 2012

കടങ്കഥകള്‍ -6

1. അച്ഛന്‍ പര പരാ
    അമ്മ മിനു മിനു
    മകള്‍ മണി മണി
2  അച്ഛനൊരു പട്ടു തന്നു
    മുക്കീട്ടും മുക്കീട്ടും നനയുന്നില്ല
3  അട്ടത്തിട്ട കൊട്ടത്തേങ്ങ
    കൂട്ടിപ്പിടിക്കാന്‍ ഞെട്ടീല്യ
4  അട്ടത്തുണ്ടൊരു കുട്ടിച്ചാത്തന്‍
    അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ടോടുന്നു
5  അപ്പം പോലെ തടിയുണ്ട്
    അല്പം മാത്രം തലയുണ്ട്
6  അമ്പലത്തിലുള്ള ചെമ്പകത്തേല്‍
    ഒരു കൊമ്പും കാണ്മാനില്ല
7  അമ്മ  ശയ്യയില്‍
    മകള്‍ നൃത്തശാലയില്‍
8  അലകുമെടഞ്ഞൊരമ്പലത്തില്‍
    അറിവിന്നമ്മയുടെ വിളയാട്ടം
9  ആനക്കും പാപ്പാനും
    നില്ക്കാത്ത വെള്ളത്തില്‍
    രതികൊണ്ട രാജാവ്
    കുതികൊണ്ടോടി
10 ആയിരം കുഞ്ഞാശാരിമാര്‍
     ഇരുന്നു തുരന്നുപ്പണിത മണ്‍പുര
11 ആരും നൂളാ നൂറ്റയിലൂടെ
      ആളൊരു ചിന്നന്‍ നൂണ്ടുകിടക്കും
12  ഇടക്കിടക്കു കെട്ടുകെട്ടി
      മാനത്തേക്കൊരു വാലുവീശി
13 ഇട്ടുമൂടാന്‍ തുണിയുണ്ട്
     കാല്‍വട്ടം കെട്ടാന്‍ തുണിയില്ല
14 ഇപ്പോ പണിത പുത്തന്‍പുരയ്ക്ക്
     ആയിരമായിരം കിളിവാതില്‍
15  ഇരുതല നേര്‍ത്തും
      നെടുനടു വീര്‍ത്തും
      കിണ്ണം കിണ്ണം കിണ കിണ്ണം
16 ഇല നുള്ളി കുഴിച്ചിട്ടു
      കുഴി നിറയെ മുട്ട
17 ഇലയില്ലാത്ത വള്ളിയില്‍
     പൂവില്ലാത്ത കായ
18 ഉടുതുണിയില്ലാത്തോന്‍
     കുട ചൂടി നില്ക്കുന്നു
19 ഉണങ്ങിയ മരത്തില്‍
     തെളിഞ്ഞ പൂവ്
20 ഉരിയരി വെച്ചു
      കുറുകുറെ വെന്തു
      ഉള്ളരി വാങ്ങി
      ഭഗവാനുണ്ടു
      എന്നിട്ടും ബാക്കി
      ഒരു ചെമ്പുചോറ്