തിങ്കളാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 19, 2011

മാന്ത്രികശക്തി

കഷ്ടങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും തടസ്സങ്ങളെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു
മാന്ത്രികശക്തി ക്ഷമയ്ക്കും സ്ഥിരോത്സാഹത്തിനുമുണ്ട്
-ജോണ്‍ ക്വിന്‍സി ആഡംസ്