വ്യാഴാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 25, 2011

പ്രശ്നം

മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാതെ സ്വന്തം
ആശകളും ആശങ്കകളും പ്രതീക്ഷകളും
കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണ്‍
മിക്ക മനുഷ്യരുടെയും പ്രശ്നം
                                 -വില്‍ ഡുറാന്റ്-