വ്യാഴാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 27, 2011

വിദ്യാഭ്യാസം

വിദ്യാഭ്യാസം ജീവിതത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമല്ല:അത് ജീവിതം തന്നെയാണ് 
                                                                                   -ജോണ്‍ ഡ്യൂയി-