ശനിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 08, 2011

യഥാര്‍ത്ഥ പ്രകൃതി

നമ്മള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് യഥാര്‍ത്ഥ പ്രകൃതിയെയല്ല.നമ്മുടെ അന്വേഷണരീതിയിലൂടെ വെളിവാകു
ന്ന  പ്രകൃതിയെയാണ്.                        -വെര്‍ണര്‍ ഹൈസന്‍ ബര്‍ഗ് -