ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 26, 2011

സന്തോഷം

ബോധപൂര്‍വ്വം സന്തോഷം തേടുന്നതിലൂടെ അത് കൈവരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.പൊതുവെ അത്
മറ്റ് പ്രവര്‍ത്തികളുടെ ഉപോല്പന്നമാണ്.
                                                                            -ആല്‍ഡസ് ഹക്സിലി-