തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 03, 2011

മനുഷ്യാവകാശം

മനുഷ്യാവകാശമെന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യമല്ല. ഒരുവനിലുള്ള  മനുഷ്യത്വത്തിന്‍ടെ
പ്രതിഫലമായി അവനു ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.                                     - മദര്‍ തെരേസ -