വ്യാഴാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 06, 2011

സ്വപ്നം

രാത്രി മാത്രം സ്വപ്നം കാണുന്നവര്‍ക്കും മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത പലതും പകല്‍
സ്വപ്നം കാണുന്നവര്‍ക്ക്   മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയും
                                                                                          -എഡ് ഗാര്‍ അലന്‍പോ -