ഞായറാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 16, 2011

പൂക്കള്‍

നിങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാ പൂക്കളും ഇറുത്തെടുക്കാനാവും എന്നാലും വസന്തത്തിന്‍റെ വരവിനെ
തടയാനാവില്ല.                                                                          - പാബ്ളോ നെരൂദ -