ഞായറാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 23, 2011

പണത്തിന് പറയാനുള്ളത്

നിന്റെ ഒളിത്താവളത്തില്‍
നിന്നെന്നെ അകറ്റിനിര്‍ത്തുക
നിന്റെ കടമിടപാടുകളില്‍
എന്നെ കരുവാക്കിമാറ്റുക
നിന്റെ സന്തോഷചരടില്‍
എന്നെ കോര്‍ത്ത് രസിക്കുക
നിന്റെ കണ്ണീര്‍കയങ്ങളില്‍
എന്നെ മറന്ന് ദു:ഖമകറ്റുക
നിന്റെ ഇരുകരതലങ്ങളില്‍
എന്നെ അടിച്ചമര്‍ത്താതിരിക്കുക
നിന്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങളില്‍
എന്നെ പാഥേയമാക്കുക
നിന്റെ രോഗാതുരത്തില്‍
എന്നെ സാന്ത്വനമാക്കുക
നിന്റെ ശ്വാസം നിലക്കന്നനിലയില്‍
എന്നെ നീ ഒസ്യത്താക്കുക