വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 25, 2013

കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിതകള്‍

കാണരുതാത്തതു നോക്കരുത്
കേള്‍ക്കരുതാത്തതു പറയരുത്
ചെയ്യരുതാത്തതു തോന്നരുത്

പരഗുണം പര്‍വതീകരിച്ചുകാണുക
പരദോഷം കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്ക

ഒരുമിനിട്ടൊരു മിനിട്ടാണതുകൊണ്ടതും
മിടുമിടുക്കോടെ പണിയെടുക്കണം
പിന്നെയാകട്ടെയെന്നുവയ്ക്കുന്നവന്‍
പിന്നില്‍നിന്നുകേറില്ലൊരിക്കലും

ഉണ്ടായാലില്ലാതാകുമതുസങ്കടമാ-
ണെങ്കിലുണ്ടാക്കേണ്ടുണ്ടാക്കേ
ണ്ടുണ്ടാക്കേണ്ടൊന്നുംതന്നെ

ഹൃദയത്തിന്‍മേലെയല്ലോ
കുപ്പായകീശവെപ്പു നാം
നമുക്കു ഹൃദ്യം പണമാ
ണെന്നതിന്‍ തെളിവാണിത്