ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 08, 2011

സമയം

നിങ്ങളുടെ സമയം പരിമിതമാണ്. നിങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ സിദ്ധാന്തവലകളില്‍ വീഴരുത്. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഒച്ചയിലും ബഹളത്തിലും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശബ്ദം അമര്‍ന്ന് ഇല്ലാതാകാന്‍ സമ്മതിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശബ്ദം കേള്‍ക്കുക. ഉള്‍വിളിയെ പിന്തുടരുക. അവയ്ക്കറിയാം. നിങ്ങള്‍ ആരാണെന്ന്. ബാക്കിയെല്ലാം അര്‍ത്ഥമില്ലാത്തവയാണ്. അപ്രധാനമാണ്.
അതിന് ഒരു നല്ല മുദ്രാവാക്യമാണ്.
'വിശന്നിരിക്കുക, മഠയനായിരിക്കുക'

                                           -സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്-