വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 10, 2011

കാലദേശങ്ങള്‍


വയ്യാഎന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത്.എനിക്ക് കഴിവില്ലഎന്ന് ഒരിക്കലും
മിണ്ടരുത്.നിങ്ങള്‍ അനന്തമായ ചൈതന്യമാണ് നിങ്ങളോട് താരതമ്യപ്പെ
ടുത്തുമ്പോള്‍ കാലദേശങ്ങള്‍ പോലും തുച്ഛം നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തിനും കഴിവുണ്ട്.
                   -സ്വാമി വിവേകാന്ദന്‍ -