ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 12, 2011

ജീവിതം

ജീവിതം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ചീട്ടുകള്‍ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിലല്ല.പിന്നെയോ നിങ്ങള്‍
പിടിച്ചിരിക്കുന്നവകൊണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായി കളിക്കുന്നതിലാണ്.
                                       -ജോഷ് ബില്ലിങ്സ്-