ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 05, 2011

മനുഷ്യാവകാശം

വികസനത്തില്‍ പങ്കാളിയാവുകയെന്നതാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളില്‍ അടിസ്ഥാനപരം. സ്വന്തം കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും അത് സമൂഹത്തിന്‍റെ ഉയര്‍ച്ചയ്ക്കായി സംഭാവന ചെയ്യുവാനും കഴിയുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യാവകാശം എന്ന വാക്കിന് അര്‍ത്ഥം കൈവരുന്നത്.
                                                              -കോഫി അന്നന്‍-