ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 15, 2011

പോരാളി

നിങ്ങളുടെ പോരായ്മകളെ പരിഹരിക്കുക അപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതകള്‍ കാര്യങ്ങള്‍
ഏറ്റെടുക്കും.എല്ലാ മനുഷ്യനിലും നന്മതിന്മകളുണ്ട്.നന്മയാണ് ഒരുവന്‍റെ വീരശൂരനായ പോരാളി
തിന്മ അവന്‍റെ അഴിമതിക്കാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനും.അഴിമതിക്കാരനെ തിരുത്തിയാല്‍ നന്മയുടെ
പടയാളികള്‍ അവരുടെ പങ്ക് നിര്‍വഹിക്കും
                                           -ജോര്‍ജ്ജ് ബുള്‍വര്‍ ലിറ്റണ്‍ -