ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 28, 2012

ഭ്രാന്ത്

ഒരു മനുഷ്യന് അല്പം ഭ്രാന്ത് വേണം. അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ ഒരിക്കലും കയര്‍ മറിച്ചുമാറ്റി സ്വതന്ത്രരാവാന്‍ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല.                                                                    -നിക്കോസ് കസന്ദ്സാക്കിസ്-മ