തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 13, 2012

കടങ്കഥകള്‍ -ഉത്തരങ്ങള്‍

കടങ്കഥകള്‍ -ഉത്തരങ്ങള്‍ - 1 പപ്പടം 2 കുരുമുളക് 3 വെറ്റിലമുറുക്ക് 4 ചിരവ 5 ചൂല് 6 വാഴക്കൂമ്പ് 7  ചൂല്  8 ആകാശം 9 പേന്‍ 10 കൈവിരലുകള്‍ 11 കുടം 12 തീക്കനല്‍ 13 തെങ്ങ് 14 സ്വര്‍ണ്ണം ഉരുക്കി അടിക്കല്‍ 15 കുട 16 ചന്ദനം 17 വൈദ്യുതി 18 തീ 19 അടയ്ക്ക 20 കുട 21 മൂക്ക് 22 കോഴിമുട്ട 23 ആകാശം-നക്ഷത്രങ്ങള്‍ 24 മുതല