ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 28, 2012

ചിന്തകള്‍

നമ്മള്‍ നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ നിര്‍മിതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മത പുലര്‍ത്തുക.വാക്കുകള്‍ രണ്ടാമതേ വരുന്നുള്ളൂ.ചിന്തകള്‍ ജീവിക്കുന്നു;അവ ബഹുദൂരം  സഞ്ചരിക്കുന്നു.                                                                                                                       -സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ -