ബുധനാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 24, 2011

വാനിലുദിച്ചു

വാനിലുദിച്ചു പുലർന്നുഷസ്സുകതിർ-ചേണിനാൾ പ്രാഭവംകാട്ടിവന്നെത്തിനാൾ മാറ്റാരെയും പാഴിരുട്ടിനെയും മുടി-ചെറ്റം നടന്നു തുറന്നാൾ,വഴികളെ.... വള്ളത്തോൾ