ചൊവ്വാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 23, 2011

ലക്ഷണം

 
പ്രഭാതം ദിവസത്തിന്റെ ലക്ഷണം പറയുന്നത്‌ പോലെ ബാല്യം മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണം പറയുന്നു-ജോൺ മിൽട്ടൺ