തിങ്കളാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 19, 2011

മുന്‍ഗണനാക്രമം

അതാത് സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ കൃത്യമായ പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനമാണ് മുന്‍ഗണനാക്രമം നിശ്ചയിക്കുന്നത്.അത് നേടുന്നവര്‍ ആ പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ വിജയിക്കുന്നു
                                      -ഗോര്‍ഡന്‍ ചൈല്‍ഡ്-