വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 16, 2011

ഏകത്വം

ഗീതയോ ബൈബിളോ ഖുറാനോ ഇല്ലാത്ത ഒരിടത്തേക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ നയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ
ലക്ഷ്യം.അതിന് ഈ മൂന്ന് ധാരയേയും അന്യോന്യം രഞ്ജിപ്പിച്ച് ഒന്നാക്കണം ഏകത്വം എന്ന മതത്തി
ന്റെ വ്യത്യസ്തപ്രകാശനങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം എന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
                                                  -സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ -