ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 25, 2012

അരുത്പത്ത്

ഓടിച്ചെല്ലേണ്ടിടത്ത് നടന്നു ചെല്ലരുത്
നടക്കുകയേ ആകാവൂ എന്നിടത്ത് ഓടരുത്
നടന്നു പോകാന്‍ സമയമുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് 
എന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തില്‍ പോകരുത്
ഒരു നോക്കുമതിയാവുന്ന ദിക്കില്‍ ഒരുവാക്കരുത്
ഒരു വാക്കു മതിയാവുന്ന ദിക്കില്‍ രണ്ടുവാക്കരുത്
ഇരിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചിടത്ത് കിടക്കരുത്
നില്ക്കുകയേ ആകാവു എന്നവരുടെ മുമ്പില്‍ ഇരിക്കരുത്
കണ്ടാല്‍ പുഞ്ചിരിക്കേണ്ടവര്‍ വരുമ്പോള്‍ മുഖംതിരിക്കരുത്
പുഞ്ചിരിക്കേണ്ടിടത്ത് പൊട്ടിച്ചിരിക്കരുത്
ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നേക്കാക്കരുത്
                               -കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്