ചൊവ്വാഴ്ച, ഏപ്രിൽ 03, 2012

ആത്മാവ്

അനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആത്മാവ് അവബോധമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്നാണ്.ആര്‍ക്കാണോ
മഹത്തായ അവബോധമുള്ളത് അവര്‍ക്ക് മഹത്തായ ആത്മാവുണ്ടാകും.ആത്മാവ് മഹത്തായതായി
മാറുമ്പോള്‍ അത് എല്ലാ അതിരുകളും കടന്നുപോകും.എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ആത്മാക്കള്‍ അതിനു
വിധേയമാകുകയും ചെയ്യും
                                              -ജലാലുദ്ദീന്‍ റൂമി -