ഞായറാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 01, 2012

കടങ്കഥകള്‍

         കടങ്കഥകള്‍ -8
1 കൈപ്പടം പോലെ ഇല വിരിഞ്ഞു
    കൈവിരല്‍ പോലെ കാ വിരിഞ്ഞു
   ഞാനതു തിന്നുമ്പോള്‍ നീയതിന്‍റെ
   പേരു പറ?
2  ചട്ടിക്കു മീതെ തട്ട്
    തട്ടിനു മീതെ ഉലയ്ക്ക
    ഉലയ്ക്കക്കു മീതെ പന്തല്‍
3  ചില്ലത്തുഞ്ചത്താടിത്തൂങ്ങി
     പഞ്ചാരക്കിളി മേവുന്നു
4  ചെഞ്ചലയ്ക്കും ചെലചെലയ്ക്കും
    വട്ടം വീശും വഴി നടയ്ക്കും
5  ചോരത്തുടിക്കുമിറച്ചിക്കഷ്ണം
    പൂച്ച തൊടില്ല ഈച്ച തൊടില്ല
6  തൂങ്ങും തുടിക്കും വേഗം വലിക്കും
    വലിച്ചങ്ങിരുത്തും കമഴ്ത്തിപിടിക്കും
7  തൊപ്പിയിട്ടു നീങ്ങുമ്പോള്‍
    തലകുലുക്കി നീങ്ങുമ്പോള്‍
    ധാരമുറിയാതെ കണ്ണിരൊഴുകും
8  പച്ചപ്പുള്ളൊരു മുരുക്കിന്‍പെട്ടി
    പെട്ടിനിറച്ചു ചപ്പുംചവറും
     ചപ്പിനകത്തുനിറച്ചും കുപ്പി
     കുപ്പിയിലൊയ്ക്കൊരേ ഗുളിക
9   പത്തായ വയറന്‍ ശാപ്പാട്ടുരാമന്‍
     പള്ളയ്ക്കടിച്ചാല്‍ കുപ്പയില്‍ വാസം
10  പാടുന്നുണ്ട് പറക്കുന്നുണ്ട്
       കണ്ണില്‍ കാണാനൊക്കില്ല