ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 07, 2012

കടങ്കഥ-4

'ഇരുപതാളെ തല കൊത്തണം
മുപ്പത്തി രണ്ടാളെ തോല് പൊളിക്കണം
നാലാളെക്കെട്ടി പുറത്തിടണം
ആനേപിള്ളേന ഉക്കത്ത് ചെരുതണം
വനത്തിലുള്ളോരെ ചങ്ങാതിയായി കൂട്ടണം
ചത്തപോത്തിന്‍റെ പുറത്തുകയറണം
ഉണക്ക്മരം രണ്ട് ഇടചേരും മുമ്പേ
അസ്ര് പൂവ് കെടാമുമ്പിലേ വന്നുചേരണം'